இவர் நடத்தும் நிகழ்ச்சிகள்

 • தனிச் சொற்பொழிவுகள்

 • தொடர் சொற்பொழிவுகள்

 • தன்னம்பிக்கை சொற்பொழிவுகள்

 • ஆன்மிகச் சொற்பொழிவுகள்

 • இலக்கியச் சொற்பொழிவுகள்

 • பாரதி இன்று வந்தால் வேடமிட்ட புதுமை நிகழ்ச்சி

 • பட்டிமன்றம்

 • கருத்தரங்கம்

 • நகைச்சுவை அரங்கம்

 • மாணவர்களுக்கான நிகழ்ச்சிகள்

 • அரிமா, ரோட்டரி நிகழ்ச்சிகள்